අයවැයෙන් මූල්‍ය ගනුදෙනු බද්දක්

බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය සමාගම් මඟින් සිදු කෙරෙන “ඊෂි කෑෂ“ ද ඇතුළු මුදල් ගනුදෙනු සඳහා මූල්‍ය ගනුදෙනු ගාස්තුව නමින් රු. 10,000 කට රු. 5 ක නව බද්දක් හඳුන්වා දීමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා වී ඇත මෙම බද්ද හඳුන්වා දෙමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ සමාජ සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වයක් ලබා දීම සඳහා මෙය අයකරනු ලබන බවයි තවද ආදායම් බදු ගණනය කිරීමේ දී එම අගය වියදමක් ලෙස අඩුකිරීමට ඉඩ දෙනු ලබන බව ද මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය

5 thoughts on “අයවැයෙන් මූල්‍ය ගනුදෙනු බද්දක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *