දකුණු අධිවේගය බදුල්ලට දිගු කරයි

Sharing is caring!

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය බදුල්ල තෙක් දීර්ඝ කිරීමට 2017 වසර සදහා වූ අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

2017 වසරේදී රුවන්පුර හා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ආරම්භ කිරීමට ද යෝජනා කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *