දකුණු අධිවේගය බදුල්ලට දිගු කරයි

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය බදුල්ල තෙක් දීර්ඝ කිරීමට 2017 වසර සදහා වූ අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

2017 වසරේදී රුවන්පුර හා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ආරම්භ කිරීමට ද යෝජනා කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *