පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රිකට් තරඟයක්

ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන 03 වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරනු ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස (නොවැම්බර් ) 19 සහ 20 යන දෙදින පුරා මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ක්‍රිඩාංගනයේදීි පැවැත්වෙන අතර එම දින දෙකේදී ,03 වන ශ්‍රී ලංකා යොවුන් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩකයින් සමගින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායමක් සහ තරුණ කළාකරැවන් නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායමක් සහභාගි වීමට නියමිතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *