ලක්‍ෂ 50ට වැඩි සෑම මුදල් ගණුදෙනුවකටම 2%ක බද්දක්

2017 වසර සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති අයවැය යෝජනාවලිය තුලත් මුදලින් කරන සියළු බැංකු ගනුදෙනුවලදී රුපියල් ලක්ෂ 50ට වැඩි ගනුදෙනු සදහා 2% ක ගාස්තුවක් අයකර ගැනීමට යෝජනා කරයිමුදල් ඇමතිවරයා පවසන්නේ මෙම යෝජනාව ගෙන ආවේ මුදලින් කරන ගනුදෙනු අධෛර්යවත් කිරීමට බවත් චෙක්, ටෙලිග‍්‍රැෆික්, මුදල් ඇණවුම් ආදියෙන් කරන ගනුදෙනු සදහා එම ගාස්තුව අය නොකරන බවත්ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *