2016 උසස්පෙල ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

2016 අපොස උසස්පෙළ ප්‍රතිඵල අද අළුයම නිකුත් වුණා. එය doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් බලාගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *