වයස 105 සීයා සැතපුම් 14ක් පාපැදියකින් ගොස් ලෝක වාර්තාවක්

Sharing is caring!

ප්‍රංශ ජාතික රොබට් මාචන්ඩ් නමැති 105 හැවිරිදි පුද්ගලයා පැයක් ඇතුළත සැතපුම් 14 ක් දුර පාපැදියක් පදවා ලෝක වාර්තාවක් තබා ඇත.

මට වාර්තා තියන්න ඕන වුනේ නෑ. මට පෙන්වන්නයි ඕන වුනේ වයස 105 ක් වුණත් මේ දේ මට කරන්න පුළුවන් කියලා‘ ඔහු පවසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *