හම්බන්තොට කාලගෝට්ටිය අස්සේ පොලිසියට වුණු අකරතැබ්බය – Photos

Sharing is caring!

(7) හම්බන්තොටදී ඇතිවූ උණසුම් තත්වය අතර පිරිස් විසුරුවා හැරීමට කඳුළු ගෑස් හා ජල කඳම්බ ප්‍රහාර එල්ල කර අතර එහිදී පොලිසියටද මෙම ජල ප්‍රහාර එල්ල වීමෙන් ඔවුන් අපහසුතාවයට පත්වුනේ මේ අයුරින්…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *