ලෝක බලවතාගේ පුටුවෙන් ඉවත්වී ඔබාමා රටට සමුදුන් හැටි – වීඩියෝ

ඇමෙරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා ඔහුගේ නිල කාලය අවසන් කරමින් අද තමන්ගේ අවසන් වචනය කිහිපය ජනතාව වෙනුවෙන් පවසා සිටියා. එය ලොව පුරා සජීවීව විකාශය කෙරුණු අතර මේ එම අවස්ථාවේ වීඩියෝවයි……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *